Ingyenes kiszállítás 25000ft felett!

Kérdése van? Hívjon minket! +36703879985

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek

Vásárlási feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

csokivarazs.hu hatály: 2024. 05. 01-

Impresszum Eladó/Vállalkozás adatai

Név: Mészáros Szilvia Éva egyéni vállalkozó

Székhely: 6100 Kiskunfélegyháza, Semmelweis utca 28. Levelezési cím: megegyezik a székhelycímmel Cégjegyzékszám: 11908878

Adószám: 64825409-2-23

Telefonszám: +36-70/387-9985 E-mail:  HYPERLINK "https://csokivarazs.hu/"[email protected] Honlap:  HYPERLINK "https://csokivarazs.hu/"https://csokivarazs.hu

Bankszámlaszám: 51700090-11072494

 

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14. Elérhetőség: [email protected] Weboldal: unas.hu

Fogalmak

Áru/Termék: a 45/2014. (II. 26.) rendelet vonatkozásában:

         áru:

         ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt víz, gáz és villamos energia, valamint

         ingó dolog, amely digitális tartalmat vagy digitális szolgáltatást foglal magában vagy azzal össze van kapcsolva, olyan módon, hogy az érintett digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás hiányában az áru nem tudná betölteni funkcióit (a továbbiakban: a digitális elemeket tartalmazó áru);

a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet vonatkozásában:

         áru: ingó dolog, ideértve a tartályban, palackban vagy egyéb módon korlátozott mennyiségben vagy meghatározott űrtartalommal kiszerelt vizet, gázt és villamos energiát, valamint a digitális elemeket tartalmazó árut;

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (Vevő).

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül Gyártó: az Áru előállítója, importált Áru esetén az Árut az Európai Unió területére behozó importőr, valamint bármely olyan személy, aki vagy amely az Árun nevének, védjegyének vagy egyéb megkülönböztető jelzésének feltüntetésével önmagát gyártóként tünteti fel

Honlap/webáruház: a jelen weboldal, amely a szerződés megkötésére szolgál

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

 Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti Áru vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy

Vevő: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő, szerződést kötő személy (Fogyasztó)

 

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti,

         a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint

         a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

Vételár: az Áruért, valamint a digitális tartalom szolgáltatásáért fizetendő ellenszolgáltatás

Vonatkozó, főbb jogszabályok

A jelen honlapon keresztül megkötött szerződésre a magyar jog előírásai az irányadóak, és különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak rá:

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

45/2014. (II.26.) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

19/2014. (IV.29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet

AZ ÁLATLÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA, ELFOGADÁSA

 

Az eladó és a vevő között létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg, melyek tartalmazzák a feleket megillető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A vevő a megrendelés véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződés nyelve a magyar. A jelen ÁSZF hatálya alatt kötött szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

ÁRAK

A webáruházban feltüntetett árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os áfát. Eladó fenntartja magának a jogot, hogy a weboldalon feltüntetett árakat módosítsa. A módosítás a már megkötött szerződéseket nem érinti.

Amennyiben Eladó az árat hibásan tüntette fel, és megrendelés érkezett az Árura, de szerződést még nem kötöttek a felek, úgy az ÁSZF „Eljárás hibás ár” pontja alapján jár el az Eladó.

Eljárás hibás ár esetén

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül: 0 Ft-os ár, valamint a kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt matematika számítás szerint tévesen feltüntető ár (pl.: 5000 Ft-os termék esetén a 10 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).

Amennyiben a termék mellett a fentiek szerinti hibás ár került feltüntetésre és a vevő a terméket annak tényleges árán nem kívánja megvásárolni, a vevő jogosult a rendelés következmények nélküli lemondására.

PANASZÜGYINTÉZÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

 A fogyasztó a termékkel kapcsolatos szavatossági igényt vagy az Eladó magatartásával, tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatos panaszát az alábbi elérhetőségeken és módokon terjesztheti elő:

Írásban az alábbi internetes oldalon keresztül: https://csokivarazs.hu/

Írásban az alábbi email címen keresztül:  HYPERLINK "mailto:[email protected]"[email protected]

Írásban postai úton: 6100 Kiskunfélegyháza, Semmelweis utca 28.

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni, telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

Az írásbeli panaszt a vállalkozás a beérkezését követően harminc napon belül írásban megválaszolja és intézkedik annak igazolható módon való közlése iránt. A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás tett-e a Békéltető Testületi döntéssel kapcsolatos általános alávetési nyilatkozatot.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

         Fogyasztóvédelmi eljárás

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. Az elsőfokú fogyasztóvédelmi hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes (fővárosi és vármegyei) kormányhivatalok látják el [https://kormanyhivatalok.hu/]

         Bírósági eljárás

A vevő jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

         Békéltető testületi eljárás

A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. a kérelem előterjeszthető írásban vagy online módon [https://bekeltetes.hu/publikus/online-ugy-inditas].

Bővebb információ a békéltető testület eljárásról: https://www.bekeltetes.hu

Békéltető Testületi eljárás fogyasztónak nem minősülő személyek esetén

A fogyasztóvédelmi törvény alapján a Békéltető Testületi eljárás tekintetében fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A fogyasztói minőség fennállását a Békéltető Testület jogosult ellenőrizni és vizsgálni. Az eljárás szabályaira a Békéltető Testület alatt írt szabályok az irányadóak.

Egyéb rendelkezések – magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, az a szerződés egyéb más pontjainak érvényességét nem érinti.

Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 

AZ ÁRUK LÉNYEGES TULAJDONSÁGAIRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁS

A webáruházban megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól a termékre kattintva, az egyes termékeknél feltüntetett leírások adnak tájékoztatást.

 

Vevő felelőssége az általa megadott adatok valódiságáért

A vevő a megrendelés során, a megrendelés véglegesítéséig az általa bevitt adatokat módosíthatja.

A vevő felelőssége az általa megadott adatok pontosan bevitelre. A termék a vevő által megadott adatok alapján kerül kiszámlázásra, illetve kiszállításra.

A tévesen megadott vevői e-mail cím, vagy a vevő a postafiókjához tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

Amennyiben a vevő a rendelését véglegesítését követően az általa megadott adatokban hibát fedez fel, az észrevételt követően a megrendeléskor megadott e- mail címről küldött elektronikus levéllel, vagy telefonon jelezheti a hibát az Eladó felé.

 

A HONLAP HASZNÁLATA

A vásárlás regisztrációhoz nem kötött.

Az Áru kiválasztása

A vevő a honlapon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatja ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. A termékre kattintva található a termék fotója, cikkszáma, ismertetője – az összetevők feltüntetése, ára. A weboldalon keresztül történő vásárlás esetén a honlapon feltüntetett ár fizetendő.

Kosárba helyezés

Az Áru kiválasztása után a vevő a "Kosárba" gombra kattintva helyezhet - tetszőleges számú - Árut a kosárba anélkül, hogy ezzel vásárlási- vagy fizetési kötelezettsége keletkezne. A kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a "Folytatás" gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból tetszés szerinti termékek eltávolíthatóak, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetőek, a kívánt darabszám megváltoztatható.

Amennyiben a vevő a kiválasztott terméket a Kosárba helyezi, külön ablak ugrik fel „A termék a kosárba került” szöveggel. Amennyiben a vevő nem kíván több árut kiválasztani, úgy kattintson a „Kosár” gombra! Amennyiben a vevő a kiválasztott árut szeretné ismét megnézni, vagy újabb árut szeretne a kosárba helyezni, úgy a „Főoldal” ikonra kell kattintani.

A Kosár megtekintése

A webáruház használata során a vevő a honlap tetején található „Kosár” ikonra kattintva bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát. Itt van lehetősége a kiválasztott Árukat eltávolítani a kosárból, illetve az Áru darabszámát megváltoztatni.

Amennyiben a vevő nem kíván további termékeke kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Pénztár” gomb lenyomásával folytathatja a vásárlást.

 

Vásárlói adatok megadása

„Pénztár” gomb lenyomását követően megjelenik az "Adatok megadása" űrlap, melyen a vevő a szövegdobozok kitöltésével tudja megadni adatait és elérhetőségeit. A „Kapcsolattartó adatok” szövegdobozban e-mail címét és telefonszámát, a „Szállítási adatok” szövegdobozban teljes nevét, címét, tudja megadni. A ” Számlázási adatok” szövegdobozban a rendszer automatikusan a „Szállítási adatok” során megadott adatokat tárolja. Amennyiben a vevő a lakcímétől eltérő címre kéri a szállítást, a pipa eltávolítása szükséges.

A "Tovább" gomb lenyomását követően a "Szállítás és fizetés" űrlapon választható ki a fizetési és szállítási mód. A fizetési módok közül az "Előre utalással" és az "Utánvéttel" mód választható. A szállítási opciók közül azt kínálja fel a rendszer, amellyel a termék, termékek szállíthatóak. A szállítási módhoz rendelt szállítási költség is megjelenik.

A rendelési adatok áttekintése

A "Tovább" gombra kattintva az "Adatok áttekintése" oldalon tekinthetőek meg a felhasználói, számlázási és szállítási adatok, a kiválasztott termékek és a vevő által fizetendő összeg. A megrendelés összegzésén kívül lehetőség van a "Megjegyzés" szövegdobozban egyéb információt közölni rendeléssel kapcsolatban.

Az "Általános Szerződési Feltételek elfogadása" négyzetre kattintva szükséges a szabályzat elfogadása, majd a "Megrendel" gomb lenyomásával véglegesíthető a megrendelés.

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben meggyőződött arról, hogy a kosár tartalmazza a megrendelni kívánt Árukat, valamint a vevő adatai helyesen kerültek megadásra, úgy a „Folytatás” gombra kattintva zárható le és véglegesíthető a rendelés.

A honlapon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén a vásárló-fogyasztó minősül ajánlattevőnek.

A vásárló a „Folytatás” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a vállalkozás jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén - fizetési kötelezettséget von maga után. Eladó a megrendelés megérkezését a vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja.

Amennyiben a megrendelés visszaigazolása a vevő megrendelésének elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a vevőhöz nem érkezik meg, a vevő mentesül az ajánlati, vagyis szerződéses kötelezettség alól.

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

A vevő a rendelésről először egy automatikus visszajelzést kap, ami rögzíti annak tényét, hogy a megrendelés a honlapon keresztül megérkezett. Ez a visszaigazolás nem minősül a vevő által tett ajánlat elfogadásának.

A vevő a részére megküldött visszaigazolás alapján az általa megadott adatok ellenőrzésére köteles. Téves adatok esetén (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.) köteles a helyes adatok megadásával egyidejűleg az eladót e-mail útján haladéktalanul értesíteni.

Amennyiben a megrendelésétől számított 24 órán belül az automatikus visszaigazoló e-mail nem érkezik meg, lehetséges, hogy a megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg az eladó rendszerébe – ilyen esetben egyéb kapcsolatfelvétel ajánlott. Az Eladó az vevő ajánlatának elküldését követően egy második e-mail útján visszaigazolja a vevő ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló e-mail a vevő számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik (második visszaigazolás, ajánlat elfogadása).

Át nem vett csomagok esetén követett eljárásrend

Amennyiben a vevő nem veszi át a megrendelt és szállításra átadott terméket, megszegi az Eladóval kötött szerződését, amely alapján kötelezettsége az Áru átvétele és ezzel az Eladó teljesítésének elfogadása.

Az Eladó a vevővel történő egyeztetést követően megkísérli az Áru ismételt kiszállítását, de az ismételt kiszállítást szállítási díj fizetéséhez kötheti.

Amennyiben a vevővel az ismételt kiszállítás egyeztetése a vevőnek felróható magtartás miatt meghiúsul, eladó jogosult a vevővel kötött szerződést szerződésszegés miatt azonnali hatállyal felmondani és a sikertelen ki- és visszaszállítás költségét meghiúsulási kötbér jogcímén érvényesíteni vevő felé.

Felek a szerződés felmondására elfogadják a vevő által a megrendelés leadásakor használt e-mail, mint kommunikációs forma használatát és rögzítik, hogy a felmondás közlésének időpontja az az időpont, amikor a felmondás a Vásárló email fiókjában hozzáférhetővé válik.

FIZETÉSI MÓDOK

Utánvéttel történő kiszállítás

Amennyiben a rendelés értékét a csomag kézhezvételekor kívánja kiegyenlíteni, akkor válassza az "Utánvétel" fizetési módot. Utánvéttel történő vásárlás esetén +400 Ft díjat számítunk fel.

MPL Posta igénybe vételével:

házhozszállítás: 2800,-Ft

 

GLS futárszolgálat

GLS: házhozszállítás: 2500,- Ft, GLS csomagpont: 2100,- Ft

Fizethet online, bankkártyával, a weboldalon keresztül.

A megrendelést csak magyarországi címre szállítjuk ki. Személyes átvétel nem lehetséges. Ingyenes szállítás 25.000,-ft feletti vásárlás esetén.

 

 

Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 5 munkanap. Az Eladó késedelme esetén a Vevő jogosult póthatáridőt tűzni. Ha az Eladó a póthatáridőn belül nem teljesít, a Vevő jogosult a szerződéstől elállni.

Fogyasztói tájékoztató

A fogyasztó vevőt a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján:

A fogyasztó

az elállási jogát

a) Áru adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) az Árunak,

ab) több Áru adásvételekor, ha az egyes Áruk szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott Árunak, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 naptári nap.

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az Áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, vagy a honlapról is letölthető nyilatkozat- minta felhasználásával gyakorolhatja.

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi. Írásban történő elállás vagy felmondás esetén elegendő az elállási vagy felmondási nyilatkozatot elküldeni határidőn belül.

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így

a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó az Árut vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén Az Áru visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, köteles az Árut haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve az Eladónak vagy az Eladó által az Áru átvételére meghatalmazott személynek átadni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó az Árut a határidő lejárta előtt elküldi.

Az Áru visszaszolgáltatásával kapcsolatos közvetlen költségek viselése

A fogyasztó viseli az Áru visszaküldésének közvetlen költségét. Az Árut az Eladó címére kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni.

A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött Árut nem áll módunkban átvenni.

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó az Áru jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

Amennyiben a vonatkozó jogszabályok szerint az elállási jog nem gyakorolható, vagy csak feltételekkel gyakorolható, a Vásárlót nem illeti meg a kipróbálási célú használat sem.

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

         szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést;

         olyan áru vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

         olyan nem előre gyártott áru esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan áru esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

         romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző áru tekintetében;

         olyan zárt csomagolású áru tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

         olyan áru tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más áruval;

         olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;

         – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;

         lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;

         hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;

         nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;

         lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;

         a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát, továbbá a vállalkozás a 12. § (2) bekezdés vagy a 18. § szerint visszaigazolást küldött a fogyasztó részére.

 

Az áruk megfelelőségének szavatolására vonatkozó termékszavatosságra, kellékszavatosságra vonatkozó tájékoztatás fogyasztói szerződésekre vonatkozóan A fogyasztói tájékoztató jelen pontja a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése felhatalmazása alapján a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet 3. számú melléklet figyelembe vételével készült.

A Fogyasztói tájékoztató kizárólag fogyasztónak minősülő Vevőkre vonatkozik, a fogyasztónak nem minősülő vásárlóra vonatkozó szabályok külön fejezetben szerepelnek.

A szerződésszerű teljesítés követelményei fogyasztói szerződés esetében

 A szerződésszerű teljesítés követelményei álalánosan fogyasztói szerződés keretében eladott áruk és digitális elemet tartalmazó áruk esetében

Az Árunak és a teljesítésnek a teljesítés időpontjában meg kell felelnie a 373/2021. (VI.30.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek.

Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön a szerződés tárgyát képező Árunak meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, típusnak, valamint rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott funkcionalitással, kompatibilitással, interoperabilitással és egyéb, a szerződés szerinti jellemzőkkel alkalmasnak kell lennie a fogyasztó által meghatározott bármely célra, amelyet a fogyasztó legkésőbb a szerződés megkötésekor az Eladó tudomására hozott, és amelyet az Eladó elfogadott rendelkeznie kell a szerződésben meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval - ideértve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást, a telepítési utasítást, valamint az ügyfélszolgálati támogatást – és biztosítania kell a szerződésben meghatározott frissítéseket.

Ahhoz, hogy a teljesítés szerződésszerűnek minősüljön - továbbá- a szerződés tárgyát képező Árunak alkalmasnak kell lennie azokra a célokra, amelyeket azonos típusú Áru esetén jogszabály, műszaki szabvány vagy műszaki szabvány hiányában az irányadó magatartási kódex előír - rendelkeznie kell a Fogyasztó által észszerűen elvárható azon mennyiséggel, minőséggel, teljesítmény- és egyéb jellemzőkkel - különösen a funkcionalitás, a kompatibilitás, a hozzáférhetőség, a folyamatosság és a biztonságosság tekintetében -, amely azonos típusú Áru esetén szokásos, figyelembe véve az Eladó, annak képviselője vagy az értékesítési láncban részt vevő más személy az Áru konkrét tulajdonságaira vonatkozó nyilvános - különösen hirdetésben vagy címkén tett – kijelentését rendelkeznie kell a fogyasztó által észszerűen elvárható tartozékokkal és útmutatókkal - ideértve a csomagolást, illetve az üzembe helyezésre vonatkozó utasítást – és meg kell felelnie a vállalkozás által a szerződéskötést megelőzően mintaként, modellként bemutatott vagy próbaverzióként elérhetővé tett Áru tulajdonságainak, leírásának.

Az Árunak nem kell megfelelnie a fenti nyilvános kijelentésnek, ha az Eladó bizonyítja, hogy a nyilvános kijelentést nem ismerte, és azt nem is kellett ismernie, a nyilvános kijelentést a szerződéskötés időpontjáig már megfelelő módon helyesbítették vagy a nyilvános kijelentés a jogosult szerződéskötési elhatározását nem befolyásolhatta.

Az áru adásvételére irányuló szerződés hibás teljesítése

Az Eladó hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve, hogy

         az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt az Eladó végezte el, vagy az Eladó felelősségvállalása mellett végezték el; vagy

         az üzembe helyezést a fogyasztónak kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés az Eladó által – illetve digitális elemeket tartalmazó áruk esetében a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás szolgáltatója által - rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak következménye.

 

Termékszavatosság

Ingó dolog (Áru) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás Áru kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Az áru akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ön az Áru gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Az Áru hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: az Árut nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy az Áru hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Árura, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igény a gyártóval szemben érvényesíthető.

 

Converted to HTML with WordToHTML.net

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Jelen honlapot Mészáros Szilvia Éva üzemelteti. A Mészáros Szilvia Éva tulajdonában álló www.csokivarazs.hu weboldalon megadott személyes adatok teljeskörű, biztonságos kezeléséért Nészáros Szilvia Éva (Továbbiakban: Adatkezelő) felelős, mint egyedüli adatkezelő. 

 

Az Adatkezelési Tájékoztató elfogadása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott adatkezelési hozzájárulásnak minősül, így Adatkezelő jogosult felhasználó/vásárló által rendelkezésre bocsátott vagy egyéb, a böngészési, vásárlási folyamat során keletkező adatokat a törvény keretei között kezelni. Adatkezelő a személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy a www.csokivarazs.hu webáruház látogatóinak és vásárlóinak (Továbbiakban együttesen: Felhasználók) adatait senkinek nem továbbítja, biztonságos kezelésüket vállalja, és garantálja. 

2. ADATKEZELŐ ÉS ADATFELDOLGOZÓK

Adatkezelő az online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

2/A: Adatkezelő

Az Adatkezelő minden elvárható módon védi a regisztrált Felhasználóknak a webáruházban kezelt személyes adatait.

Adatkezelő neve: Mészáros Szilvia Éva 

Adatkezelő bejegyzett székhelye: 6100 Kiskunfélegyháza Semmelweis u.28

Adatkezelő e-mail elérhetősége: meszarosszilvia776@gmail.com

Adatkezelő telefonszáma: +36-70/387-9985

Cégjegyzék száma:11908878

Adatkezelési tisztviselő: Mészáros Szilvia Éva

Adatkezelési tisztviselő közvetlen elérhetősége: +36-70/387-9985

 

2/B:Adatfeldolgozók

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges Adatfeldolgozók személye:
- Adatkezelő kereskedelmi és szállítmányozási munkatársa

Adatfeldolgozó neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Adatfeldolgozó címe: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Adatfeldolgozó elérhetősége:adatvedelem@gls-hungary.com

 

-Webhosting szolgáltató: UNAS Online Kft.

Adatfeldolgozó neve: UNAS Online Kft.
Adatfeldolgozó címe: H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15

Adatfeldolgozó elérhetősége: unas@unas.hu

Adatfeldolgozó neve:Magyar Posta Zrt.

Adatfeldolgozó címe:1138 Budapest Dunavirág utca 2-6

Adatfeldolgozó elérhetősége:adatvedelem@posta.hu

 

3. ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

A www.csokivarazs.hu weboldalon történő regisztráció a vásárlási folyamat részét képezi, előfeltétele az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása. Regisztrációjával a Felhasználó jogosítja Adatkezelőt az általa önkéntesen megadott adatok tárolására és jóhiszemű felhasználására. Adatkezelő kijelenti, hogy a regisztrált Felhasználók személyes és vásárlási adatait harmadik fél számára nem adja ki, bizalmas információként kezeli, az adatok védelmének biztonságos tárolásáról és kezeléséről gondoskodik.

Adatkezelő kizárólag az Európai Unió, illetve Magyarország jogszabályai által meghatározott előírások betartásával kezel személyes adatot.

Adatkezelő kizárólag a regisztrált felhasználók által megadott személyes adatokat kezeli, a vásárlónak és regisztrált Felhasználónak nem minősülő weboldal látogatókról nem gyűjt személyes adatokat.

4.ADATKEZELÉS HATÁLYA, ADATTÖRLÉS, INFORMÁCIÓADÁS

4/A: Adatkezelés és adattárolás hatálya

Adatkezelő kijelenti, hogy a Felhasználó által megadott személyes adatokat addig és csak addig tárolja, amíg Felhasználó Adatkezelővel kapcsolatba hozható.

A regisztráció során Felhasználó nyilatkozik arról, hogy Adatkezelőt jogosítja adatai kezelésére és tárolására az adattörlési kérelem benyújtását követően az adatai megsemmisítéséig, amit Adatkezelő az alább vállalt határidőn belül a Felhasználó kérésére teljesít.  

 

4/B: Adattörlési nyilatkozat

Adatkezelő kijelenti, hogy az adatai törlését kérvényező Felhasználó összes, az Adatkezelő birtokában lévő, tárolt személyes adatát 5 munkanapon belül megsemmisíti. 

Felhasználó személyes adatainak törlését kizárólag e-mailben kezdeményezheti az érintett Felhasználó személyes adatainak védelme érdekében, a személyazonossággal való visszaélés elkerülésének biztosítása céljából.

 

4/C: Információadási kötelezettség

Adatkezelő Felhasználó kérelmére részletes tájékoztatást ad az érintett részére Adatkezelő által kezelt, illetve Adatfeldolgozók által feldolgozott személyes adatairól és azok kategóriáiról, az adatok forrásáról (regisztráció időpontjáról), az adatkezelés céljáról, időtartamáról és az adattárolás időtartamáról. A fenti információk lekérdezése kizárólag e-mailben történhet az érintett Felhasználó személyes adatainak védelme érdekében, a személyazonossággal való visszaélés elkerülésének biztosítása céljából.

Adatkezelő kijelenti, hogy információadási kötelezettségét a kérvényezéstől számított 5. munkanapig teljesíti.

 

4/D: Elérhetőség

Felhasználó adatainak törlését és információadást az meszarosszilvia776@gmail.com e-mail címen kérvényezheti.

5. ADATKEZELÉS RÉSZLETEZÉSE

5/A: Adatkezelési tevékenység 

Adatkezelő Felhasználó adatait a vásárláshoz kapcsolódó tevékenységek teljesítéséhez használja fel: vásárlók beazonosítása, értesítése, számlázás, megrendelések házhozszállítása, kapcsolattartás, továbbá a kereskedelmi célú megkereséseket igénylő Felhasználók számára hírlevél küldés okán.

 

5/B: Adatkezelés célja

Adatkezelő Felhasználó adatait az online rendelésekhez kapcsolódó adminisztrációhoz, a vásárláshoz kapcsolódó tevékenységek teljesítéséhez (számlakibocsátás) és a termékek házhozsszállításához, illetve hírlevelek küldésekor használja fel. 

 

5/C: Adatok forrása

Adatkezelő által gyűjtött minden személyes felhasználói adat Felhasználótól származik, Felhasználó önkéntesen osztja meg személyes adatait Adatkezelővel. Az adatok hitelességéért és pontosságáért Adatkezelő nem vállal felelősséget. 

6.HÍRLEVÉL

Adatkezelő hetente maximum egy alkalommal üzletszerzés céljából ajánlatokról, akciókról és egyéb - a Felhasználó számára releváns - témákról hírlevelet jogosult küldeni azon Felhasználóknak, akik ehhez korábban hozzájárultak. 

 

6/A:Feliratkozás

A hírlevél funkció aktiválása a regisztrációs űrlapra kihelyezett jelölőnégyzet megjelölésével, továbbá a www.csokivarazs.hu weboldalon e-mail cím és név megadásával bármikor lehetséges. A feliratkozás előfeltétele az Adatvédelmi tájékoztató elfogadása. 

 

6/B:Leiratkozás

A hírlevél funkcióról való leiratkozáshoz Adatkezelő minden hírlevélben köteles elhelyezni egy leiratkozó linket, továbbá a leiratkozás a www.csokivarazs.hu weboldalon e-mail cím és név megadásával bármikor lehetséges. Leiratkozás után Adatkezelő nem jogosult az érintett Felhasználónak bárminemű e-mailes kommunikációt küldeni mindaddig, amíg Felhasználó másképpen nem rendelkezik. A hírlevélről való leiratást Adatkezelő Felhasználó rendelkezésétől számított 5 munkanapon belül teljesíti.

7.JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

7/A Jóhiszemű, felelős adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy a felhasználói adatok kezelése minden esetben jogszerű legyen, azaz az adatkezelésre az adatkezelési alapelvek szem előtt tartásával, megfelelő célból és jogalap alapján, az adatbiztonsági előírások maradéktalan betartása mellett kerüljön sor.

 

7/B Felhasználó jogállása

Az Info tv., valamint az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zárolásához/korlátozásához való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

 

7/C Jogorvoslat 

Az érintett Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Adatkezelő köteles bizonyítani, hogy adatkezelése a jogszabályban foglaltaknak megfelel.

Abban az esetben, ha Adatkezelő az érintett Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett Felhasználó személyiségi jogát megsérti, Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.